//Assemblea general i assemblea general extraordinària 2017

Loading Events

This event has passed.

Ordre del dia de l’Assemblea general ordinària

 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (5’)
 2. Presentació i aprovació estat de comptes: Memòria econòmica, balanç i compte de pèrdues i guanys 2016, auditats. (5’)
 3. Presentació i aprovació pressupost 2017. (5’)
 4. Presentació i aprovació Memòria 2016. (5’)
 5. Acceptació del Reglament Intern de la Coordinadora. (5’)
 6. Presentació i aprovació Pla d’Acció 2017. (10’). Explicació dels projectes presentats a les subvencions 2016, per part de Montse Martínez(30’), posant èmfasi en el Pla d’Igualtat . Resum de les activitats més destacades per part de Víctor Saura, i explicació de les següents activitats per part de Úrsula Reales (25’):

– Trobada de futbol sala. Informació de la data i de l’organització

– Port Aventura. Informació de la data. Presa de decisió sobre el repartiment dels guanys aconseguits on line (format donació de la Fundació PortAventura). Organització de l’acte central.

 1. Sol·licitud de CromoSuma. Acord de resposta, si escau (10’).
 2. Precs i preguntes (5’)

Hora prevista de finalització: 12:15 hores

 

Ordre del dia de l’Assemblea general extraordinària

 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (5’)
 2. Acceptació del canvi de domicili social de la Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya (5’)
 1. Debat i aprovació de la modificació dels Estatuts, sobre tot l’apartat relatiu a la inclusió del tema del voluntariat i el tema de la paritat (15’)
 2. Precs i preguntes

Hora prevista de finalització: 13:30 hores