genere

Reunió de treball sobre el Pla d’Igualtat

Durant l’any 2017 es va iniciar l’elaboració d’un Pla d’Igualtat de Gènere institucional que es preveu finalitzar en aquest 2018. Aquest Pla d’Igualtat inclou un diagnòstic en termes de gènere del funcionament intern de Down Catalunya i les seves entitats federades; grups de discussió i tallers formatius amb persones beneficiàries, famílies i equips tècnics, així com observació in situ de la intervenció amb persones usuàries, entre altres accions.

L’objectiu és obtenir un Pla d’Igualtat de Gènere que sigui un marc de referència transversal que impregni tots els programes d’intervenció de les entitats de Down Catalunya i que permeti avançar en la promoció de la igualtat de gènere, tant a l’interior de les organitzacions (equips tècnics i directius, estructura organitzativa, funcionament intern) com en les intervencions directes amb persones usuàries dirigides a promoure la seva autonomia personal.

Amb aquesta iniciativa volem millorar i enfortir el nostre treball associatiu a través d’una millor incorporació de la perspectiva de gènere, tant a nivell intern com en el disseny, planificació i execució d’intervencions dirigides a persones amb discapacitat intel·lectual. En tots dos àmbits, pretenem desmuntar els estereotips de gènere que limiten el desenvolupament de les qualitats i capacitats individuals -independentment del sexe-, així com els rols de gènere que incideixen, entre altres aspectes, en la divisió sexual del treball.