Etapa primerenca

Des de la filosofia de la Coordinadora Down Catalunya, s’entén l’atenció primerenca com l’atenció global que s’ofereix tant, als infants amb síndrome de Down com a la seva família durant els primers anys de vida.

Les diferents entitats que formen part de la Coordinadora Down Catalunya desenvolupen programes educatius que inclouen també intervencions de caire social i sanitàri. L’objectiu és enriquir el medi on es desenvolupa el nen i la nena, fomentant les interaccions amb les persones que els envolten i ajudar les seves families oferint el recolzament necessari en aquests primers moments.

A través del treball amb les famílies, se les informa i assessora en tots aquells aspectes que sigui possible, d’acord amb el principi de normalització de les persones amb síndrome de Down.

Les famílies requereixen per a això suport i assistència en els moments clau del seu cicle vital. És important que les famílies i els equips professionals actuïn de forma coordinada, perquè les accions que es realitzin en ambdós àmbits estiguin consensuades i es reforcin mútuament.

Col·labora

En aquest sentit, la Coordinadora Down Catalunya s’encarrega de:

    1. Afavorir l’efectiu compliment del  Decret d’Escola Inclusiva aprovat per la Generalitat de Catalunya el 17 d’octubre de 2017.
    2. Donar suport i informació a noves famílies, tant a través del telèfon com d’Internet.
    3. Crear xarxes i estructures de suport entre entitats, hospitals i CDIAPS oferint material per millorar la formació i informació dels professionals que intervenen en la comunicació del diagnòstic.
    4. L’establiment d’un protocol per a recollir les incidències i la retallada de recursos a qualsevol alumne/a amb discapacitat.